Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pages

Search

Chức năng nhiệm vụ

Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Chức năng:

​        Thư viện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ  trực ​​thuộc Phòng đào tạo, có chức năng tham mưu cho lãnh đạo nhà trường ​​về công tác thư viện, phục vụ hoạt động đào tạo, và nghiên cứu khoa học của trường.​

        ​Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm cung cấp ​tài liệu phục vụ việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học sinh-sinh viên.

​​​Nhiệm vụ:

       * ​​​​​Tham mưu cho lãnh đạo trường trong việc xây dựng và phát triển thư viện​​; 

      *  ​Nghiên cứu, đề xuất ý kiến, phương án xây dựng, củng cố và phát triển thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học sinh - sinh viên nhà trường;

      * Thu nhận, quản lý các tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu và các dạng tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng của các cá nhân, đơn vị khác;

       * Tổ chức các hoạt động thông tin thư mục, giới thiệu tài liệu mới và các hoạt động thông tin tư liệu khác nhằm tạo điều kiện cho bạn đọc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn thông tin. Thực hiện lên kế hoạch bổ sung tài liệu cho thư viện phù hợp với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các khoa, bộ môn trên cơ sở đề xuất của các khoa chuyên môn;

       * ​​Tổ chức phục vụ, hướng dẫn khai thác​,tìm kiếm, sử dụng hiệu quả ​nguồn tài liệu ​thông qua các hình thức phục vụ của thư viện theo quy định của pháp luật và các quy định của Nhà trường;

        * ​​​Quản lý, sử dụng hiệu quả các tài sản được giao bao gồm toàn bộ các trang thiết bị, hệ thống giáo trình, sách báo, tài liệu tham khảo. Kiếm kê định kỳ tài liệu, tài sản khác của thư viện theo quy định hiện hành;

        * Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ: kiểm tra, phân loại, biên mục tài liệu.... theo đúng các quy định về công tác thư viện. Xây dựng hệ thống tra cứu, tìm và truy cập thông tin;

         * Thực hiện báo cáo định kỳ, hàng năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với lãnh đạo trường;

         * Ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin vào công tác thư viện nhằm nâng cao hiệu quả công việc;

         * Phối hợp với các Khoa, các phòng ban chức năng trong trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.